Personskydd

Behandling av personuppgifter för Lea bank ASA (härefter Lea bank).

Som kund hos Lea bank vill vi att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med lagen, och på ett sådant sätt att du vet vad vi behandlar, varför vi behandlar det och eventuellt varför informationen delas med andra. Om du är osäker kan du kontakta oss när som helst angående dina personuppgifter.

Banken kommer nedan att lämna allmän information om sin behandling av personuppgifter.

Behandlingsansvarig: Behandlingsansvarig för personuppgifter vi behandlar om dig är Lea bank.

Adress: Holbergs gate 21, 0166 Oslo

E-post: post@leabank.no

Telefon: 08 509 285 00

Organisationsnummer: 986 144 706

Leabanks integritetsombud: Sissel Bogen Asplin nås på dpo@leabank.se.

Reglering av bankens behandling av personuppgifter

Banken lyder under personuppgiftslagen och den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 i sin behandling av personuppgifter.

Banken kommer i huvudsak att samla in de personuppgifter som registreras direkt från dig som kund. Vid inhämtning av information från tredje part (till exempel från andra banker/finansinstitut och kreditupplysningsföretag) kommer du att meddelas, såvida inte inhämntningen är lagstadgad, att meddela dig är omöjlig eller oproportionerligt svår eller det är tydligt att du redan känner till informationen som meddelandet kommer att innehålla.

Om banken vill hämta information från dig som inte är nödvändig för att upprätthålla avtalsförhållandet ska banken först informera dig om att det är frivilligt att lämna uppgifterna och vad uppgifterna ska användas till. I sådana fall kommer vi att inhämta ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

Lea bank behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Uppgifter för identifiering såsom namn, födelsenummer och kopia av legitimation.
 • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, adress och e-postadress.
 • Finansiell information som kund- och produktavtal, transaktionsdata och kredithistorik
 • Information för att fullgöra lagstadgade uppgifter såsom penningtvätt och rapportering till myndigheter

Var vi hämtar informationen från

Vi kommer att behandla personuppgifter som du lämnar direkt till oss, till exempel i ett ansökningsformulär, genom att använda våra betaltjänster eller andra elektroniska lösningar, genom att besöka vår hemsida, telefoninspelningar, genom frågor till vårt kundcenter eller andra delar av verksamheten.

Vi kan även samla in personuppgifter om dig från licenspliktiga kreditupplysningsföretag.

Syfte med behandlingen/varför vi behandlar personuppgifter om dig

Syftet med bankens personuppgiftsbehandling är i första hand kundadministration, fakturering och genomförande av bank- och finansieringstjänster i enlighet med de avtal vi har ingått med dig. Banken kommer i övrigt att behandla personuppgifter i den mån lagstiftningen föreskriver eller ger banken tillgång till sådan behandling, eller kunden har samtyckt till sådan behandling. Eller om behandlingen är nödvändig för att tillgodose ett berättigat intresse i verksamheten.

Dessutom behandlas personuppgifter för följande ändamål:

 • Kundadministration, fakturering och genomförande av bank- och finansieringstjänster
 • Marknadsföring
 • Riskklassificering av kunder och kreditportföljer
 • Förebyggande och upptäckt av brott
 • Säkerhet
 • Utveckling av nya och befintliga tjänster
 • Dokumentera rapporter om förlust
 • Uppfyllelse av branschspecifik reglering"

Utlämning av personuppgifter

Personuppgifter om dig kommer att lämnas ut till offentliga myndigheter, samt andra utomstående parter när detta följer av lagstadgad uppgiftsskyldighet eller rätten att lämna uppgifter. Om lagen tillåter det och bankens tystnadsplikt inte inkräktar kan personuppgifter även komma att lämnas ut till andra banker och finansinstitut samt samarbetspartners för användning inom de ändamål som anges för behandlingen. Utlämnande kan även göras till andra parter som är involverade i en betalningstransaktion i den mån det är nödvändigt för att genomföra transaktionen på ett säkert sätt. Överföring av personuppgifter till bankens databehandlare betraktas inte som utlämnande.

Vid utförande av betalningsuppdrag till eller från utlandet kommer tillhörande personuppgifter att överlämnas till en utländsk bank och/eller dess medhjälpare.

Användning av databehandlare

Lea bank använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. Lea bank kommer i sådana fall att ingå avtal med databehandlaren för att säkerställa att behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med integritetsbestämmelserna och bankens krav på behandling av personuppgifter. Användning av databehandlare är inte att betrakta som ett utlämnande av personuppgifter.

Lagringstid

Banken kommer att radera eller anonymisera personuppgifter om dig när Leabank inte längre har ett giltigt syfte för att behandla uppgifterna.

Det innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar raderas om du återkallar ditt samtycke och vi inte har några andra juridiska skäl för att lagra uppgifterna.

Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig kommer att raderas när avtalet sägs upp och alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet har fullgjorts, om vi inte har andra juridiska skäl för att lagra informationen.

Om vi behandlar personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, till exempel lagringsskyldigheten i bokföringsreglerna eller dokumentationsskyldigheten enligt penningtvättsförordningen, ska informationen raderas när skyldigheten har fullgjorts. Detta såvida vi inte har andra juridiska skäl för att behålla informationen.

Personuppgifter som behandlas för att tillvarata ett berättigat intresse i verksamheten ska raderas när det inte längre är möjligt att dokumentera ett berättigat intresse som måste väga tyngre än den registrerades intressen. Det kan till exempel bero på att behovet av informationen inte längre är lika starkt, eller att informationen blir inaktuell."

Dina rättigheter vid behandling av dina personuppgifter

Genom att kontakta banken kan du kräva tillgång till registrerade personuppgifter, en beskrivning av vilka typer av uppgifter som behandlas och ytterligare information om bankens behandling av uppgifterna."

Uppgifterna ska lämnas skriftligen och elektroniskt om begäran är elektronisk. I vissa fall kan undantag göras från rätten till tillgång, det är vanligtvis där vi enligt lag är skyldiga att upprätthålla sekretess eller där det är skyldigt att hålla informationen hemlig för att förebygga, utreda eller avslöja brott eller uppföljning av staffbara handlingar. Undantag kan också göras om uppgifter endast finns i handlingar som upprättats för den interna ärendeberedningen och undantag från insynsrätten är nödvändiga för att säkerställa en korrekt handläggning av ärendet.

Vidare har du rätt att få uppgifter rättade, till exempel om vi har registrerat felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter raderas, om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in eller där samtycke till behandlingen återkallas. Detta innebär ingen skyldighet att radera uppgifterna om det fortfarande finns behov av att behandla uppgifterna för ändamålet. Detsamma gäller om Leabank fortfarande behöver informationen för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, hävda eller försvara ett rättsanspråk.

Om du anser att informationen som behandlas om dig är felaktig eller att behandlingen är olaglig utan att du vill att informationen ska raderas, eller du behöver informationen för att fastställa, hävda eller försvara ett rättsligt anspråk utan att behöva informationen eller om du har gjort invändningar till behandlingen av uppgifterna kan du också kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas.

I de fall en behandling av dina personuppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse eller informationen används för direktmarknadsföring och profilering har du rätt att invända mot behandlingen.

Slutligen har du i vissa fall rätt till dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att få personuppgifter som du lämnat till oss utlämnade i ett enkelt maskinläsbart format. Kravet gäller där behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och där behandlingen av uppgifterna är automatiserad. Du kan även få denna information överförd direkt till en annan behandlingsansvarig där detta är tekniskt möjligt

För att använda dig av dina rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på dpo@leabank.no eller ringa vårt integritetsombud med kontaktinformation enligt tidigare beskrivning. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och senast efter 30 dagar.

För att kunna svara på din förfrågan ber vi dig att bekräfta din identitet eller tillhandahålla ytterligare information innan vi svarar på din förfrågan. Vi gör detta för att säkerställa att vi endast ger åtkomst till din personliga information till dig och inte till andra som utger sig för att vara dig.

Om du vill återkalla ditt samtycke kan du enkelt skicka ett mejl till oss på dpo@leabank.no eller via vår hemsida.

Säkerhet vid behandling

Lea bank skyddar genom lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder informationen om den registrerade mot förlust, missbruk, oavsiktlig åtkomst m.m.

Användning av automatiserade beslut

Banken använder automatiserad scoring för att fastställa risk och ge rätt pris på beviljade lån.

Användning av cookies

Cookies är en standardteknik som nästan alla webbsidor använder idag. Cookies är små textfiler som webbplatsen lagrar på din dator. Filerna kan endast läsas av webbplatsen och dig som användare. Webbplatsen använder cookies för att förbättra hemsidan så att den fungerar bäst för användaren. Cookies innehåller ingen personlig information.

Statistiska ändamål

Vi använder Google Analytics för att analysera trafiken på våra webbplatser. Det gör vi bland annat genom att:

 • Se vilka sidor dina besökare använder.
 • Komma ihåg antal och tid för tidigare besök.
 • Ta reda på var användare kommer ifrån.
 • Analysera om användarna hittar och får de viktigaste uppgifterna utförda på hemsidan.

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi kan placera cookies i din webbläsare.

Ingen personligt identifierbar information samlas in och skickas till Google Analytics. Allt sker helt anonymt.

Läs mer om Adforms sekretesspolicy på adform.com.

Läs mer om Google Adwords personskydd på google.com

Läs mer om Facebooks personskydd på facebook.com

Klagomål om vår behandling av personuppgifter

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill klaga kan du kontakta oss på 08 509 285 00. Du kan även kontakta vårt integritetsombud.

Rätt att klaga till den norska datainspektionen: om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Du kan även klaga hos den norska datainspektionen i ärenden som rör vår behandling av personuppgifter. Du hittar informasjon om detta på www.datatilsynet.no.

Ändringar

Skulle det ske en ändring i våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan det leda till att de uppgifter du lämnat måste uppdateras eller ändras. Uppdaterad information kommer alltid att finnas tillgänglig under personskydd på leabank.se.